Prijímateľ


Názov:                                                 TCX s.r.o.                        
                           
Sídlo:                                                   Tomašíkova 1, 040 11 Košice                   

IČO:                                                     36585203

Názov projektu:                                  

 

Inovácia podniku TCX s.r.o.     

 

Hlavný cieľ projektu:                Strategickým cieľom projektu je rast „ konkurencieschopnej spoločnosti TCX s.r.o.“  

 

Výška finančného príspevku:    157 454,67 EUR

 

Miesto realizácie projektu:         Košice – mestská časť Košice – západ    


Poskytovateľ:                              Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky,

                                                      v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Kód výzvy:                                   OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

 

Operačný program:                    Výskum a inovácie 


Spolufinancovaný fondom:        Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:                                 3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

 

Investičná priorita:                      3. 3  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

 

  Špecifický cieľ:                        3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

www.opvai.sk